• 18.03.2019 / RESPUBLİKA ƏRAZİSİNDƏ SİÇANABƏNZƏR GƏMİRİCİLƏRƏ QARŞI MÜBARİZƏ TƏDBİRLƏRİ DAVAM ETDİRİLİR
 • 09.02.2019 / Qax rayonunda xəstəliklərə və zərərvericilərə qarşı mübarizə tədbirləri davam edir
 • 26.01.2019 / 2018-ci ildə zərərverici və xəstəliklərə qarşı geniş kompleks mübarizə tədbirləri həyata keçirilib
 • 21.01.2019 / Bölgələrdə siçanabənzər gəmiricilərə qarşı mübarizə tədbirləri davam edir
 • 12.01.2019 / Respublika ərazisində siçanabənzər gəmiricilərə qarşı mübarizə tədbirləri davam edir
 • 20.12.2018 / Respublika ərazisində siçanabənzər gəmiricilərə qarşı mübarizə tədbirləri davam etdirilir

20 Mart 2019
Dont risk

Xəbərlər

12.04.2018 / Fermerlərin nəzərinə: pambiq əkini zamani herbisidlərin tətbiqinin üstünlüklərindən istifadə etmək lazimdir

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti pambıq əkinlərində nəticələrin yaxşılaşdı- rılmasını təmin etmək məqsədi ilə herbisidlərdən istifadə edilməsinin vacibliyini torpaq mülkiyyət- çilərinin diqqətinə çatdırır.

Pambıq sahəsinin alaqlarla sirayətlənmə dərəcəsindən asılı olaraq xam pambıq məhsulunun 20%-dən çox hissəsini azaltmaqla, onun keyfiyyətini aşağı salır. Pambıq istehsalında əsas əmək tutumlu əməliyyatlardan biri alaqlarla əllə və ya mexaniki mübarizədir ki, bu da məhsulun maya dəyərinin yüksəlməsinə səbəb olan əsas amillərdən biridir. Bunun üçün də əsas diqqət alaq otlarına qarşı mübarizədə kimyəvi (herbisidlərin tətbiqinə) üsullara verilməlidir.  

Əkin sahələrində alaqlarla kimyəvi mübarizə aparıldıqda, məhsulun maya dəyəri aşağı düşür, pambığın lif keyfiyyəti yaxşılaşır, zərərverici və xəstəliklərlə sirayətlənməsi məhdudlaşır, gələcəkdə pambığın maşınla yığılmasına optimal zəmin yaranır. Bütün bunları nəzərə alaraq herbisidlərdən istifadə qaydalarına ciddi riayət olunmalıdır. Pambıq əkinlərində herbisidlərin tətbiqi əsasən səpindən öncə, səpinlə birlikdə, cücərtilər çıxana 3 gün qalanadək və çıxışdan sonra aparılır.

Pambiq səpinindən öncə istifadə olunması tövsiyyə olunan herbisidlərdənQAMBİT (prometrin, 500 q/l) preparatidir. Preparat suspenziya konsentratıdır, pambıq, qarğıdalı, günəbaxan, noxud, soya, yerkökü və kartof bitkilərinin dərmanlanmasında istifadə edilir. Eyni zamanda, birillik ikiləpəli və dənli taxıl bitkiləri fəsiləsindən olan alaq otlarının çıxışının qarşısinı alır.

Herbisidin aşağıdakı əsas üstünlükləri var: 

 • Geniş spektrdə birillik ikiləpəli və dənli taxıl bitkiləri fəsiləsindən olan alaq otlarının nəzarətdə  saxlanılması;
 • Tətbiq müddətinin (əkindən əvvəl, əkin zamanı və ya bitkinin cücərməsindən əvvəl) seçim imkanının olması;
 • Sürətli herbisit effekti;
 • Uzunmüddətli qoruma təsiri;
 • Becərilən bitkilərə qarşı yüksək seçiçilik;
 • Növbəli əkin zamanı gələcək məhsullara sonrakı təsirinin olmaması;
 • İstifadəsi rahat olan maye preparativ forma.


Sürətli herbisid effektliyi nümayiş etdirir və tətbiq olunduqdan sonra 10-12 həftə qoruma təsirinə malikdir. Becərilən mədəni bitkilərə qarşı yuksək seçicilik xüsusiyyəti var. Pestisidin tətbiqindən sonra növbəti illərdə tətbiq olunan növbəli əkinlər zamanı mədəni bitkilərə heç bir mənfi  təsir göstərmir.

Preparat tətbiq olunmamışdan əvvəl zavod taralarında çalxalanmalıdır. Çiləyici çənini ½ təmiz su ilə doldurmaq, qarışdırma mexanizmini işə salmaq, preparatın hesablanmış və ölçülmüş miqdarını əlavə emək, çiləyici çəm tam dolana qədər doldurulmasını davam etdirmək və qarşıdırmaq lazımdır. Boşalmış taranı 3 dəfə su ilə yaxalamaq və bu suyu çənə əlavə etmək lazımdır.İşçi məhlulunun homogenliyini təmin edilməsi üçün dərmanlama zamanı daqarışdırılma davam etməlidir.  Herbisid 1 hektar sahəyə 200-250 litr suda həll olmaqla, yüngül torpaqlarda bir hektar üçün 3 litr, ağır torpaqlarda isə bir hektar üçün 5 litr məsarif normasında tətbiq olunur.

Pambıq bitkisinin çıxışından sonra tətbiqi tövsiyyə olunan herbisid isə emulsiya konsentratı formasında olan və yüksək təsir xüsusiyyətinə malik PANTERA 40 EC  (Quizalofop- P- tefurye 40 q/l)herbisididir. Herbisid taxıllar fəsiləsindən olan alaq otlarına qarşı istifadə edilir. Taxıllar fəsiləsindən olan birillik və coxillik alaq otlarının və enli yarpaqlı bitkilərin tökülmüş dənlərindən əmələ gəlmiş cücərtilərdən effektli qoruma mexanizminə malikdir. Cücərtilər əmələ gəldikdən sonra istifadə olunur və preparat çox güclü seçicilik xüsusiyyətinə malikdir. Herbisid eyni təsirli preparatlar ilə müqayisədə daha az miqdarda istifadə olunur, təsir mexanizmi başa çatdıqdan sonra  torpaq və bitkidə toplanmır.

Herbisidin tətbiqindən 1 saat sonra taxıllar fəsiləsindən olan alaq otlarının toxumasına daxil olunması alaq otlarının məhv etmək üçün yetərlidir. Hava şəraitindən asılı olaraq istifadədən 3-5 gün sonra herbisidin təsiri alaq otlarının ilk xarici görünüşündə, 10-14 gün ərzində isə onların sonrakı məhvində müşahidə olunur. Digər herbisidlər kimi Pantera preparatının da mülayim iqlim şəraitində istifadəsi daha effktlivdir. Preparatın tətbiqi zamani aparılan müşahidələr göstərdi ki, herbisid  praktiki olaraq bütün mövcud olan pestisidlər ilə qarışdıraraq istifadə edilə bilər. Preparatın istifadəsi adi qollu  çiləyici aqreqatlar vasitəsilə həyata keçirilir və 1 hektar pambıq əkini sahəsində  məsarif norması birillik alaq otlarına qarşı 1.0-1.25 litr, çoxillik alaq otlarına qarşı isə 1.25-1.5 litr olmaqla 200-400 litr işçi məhlul istifadə olunur. Pantera kənd təsərrufatı bitkilərinin inkişaf fazasından asılı olmayaraq alaq otlarının veqetasiya qövründə istifadə olunur.  

     

DİQQƏT: İstifadəsi tövsiyyə olunan herbisidlərin tətbiqi nəticə etibarı ilə sahələrin alaq otlarından təmizlənməsinə, bitkinin kök sisteminin güclu inkişafina, alaq otları tərəfindən mənimsənilən qida maddələrinin torpaqda qalaraq bitkinin inkişafına sərf olunmasına və  keyfiyyətli məhsul yetişdirərək  hektardan  20-25% məhsul artımına səbəb olur.1 2 3 4
Copyright by DFNX, 2015
AZ 1106, Bakı şəhəri, N.Nərimanov küçəsi, 7a
(012) 562-87-60 (012) 562-82-45