• 19.06.2019 / Pambıqçılıq rayonlarında pambıq sovkasına qarşı bioloji mübarizəyə hazırlıq gedir
  • 19.06.2019 / Bölgələrdə fumiqasiya tədbirləri davam etdirilir
  • 18.06.2019 / Pambıqçılıq rayonlarında vətəndaşlara texniki təhlükəsizlik qaydaları izah olunur
  • 14.06.2019 / Tovuzda fermerlərə çəyirtkəkimilərlə mübarizə tədbirləri ilə bağlı təlim keçirilib
  • 13.06.2019 / Lənkəranda Amerika ağ kəpənəyinə qarşı kimyəvi tədbirləri aparılır
  • 11.06.2019 / Pambıqçılıq rayonlarında zərərvericilərə və alaq otlarına qarşı mübarizə davam etdirilir

20 Avqust 2019
Dont risk

Nazirlər Kabinetinin qərarları

Fitosanitar nəzarəti sahəsində bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARı

"Fitosanitar nəzarəti haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 2 avqust tarixli 441 nömrəli Fərmanının 1.10-cu, 1.11-ci, 1.19-cu, 1.21-ci, 1.23-cü və 1.24-cü yarımbəndlərinin icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1." Dövlət fitosanitar nəzarəti xidmətinin icrası məcburi olan qərarlarının və göstərişlərinin fonnası, onların tərtib edilməsi və verilməsi Qaydası", "Fitosanitar nəzarəti məntəqələrinin yerləşdirilməsi və fəaliyyəti Qaydası", "Pestisid ehtiyatının yaradılması və istifadəsi Qaydaları, pestisidlərin növlər üzrə ehtiyat Normaları", "Pestisidlərin, bioloji preparatların və aqrokimyəvi maddələrin uçot və hesabatının aparılması Qaydası ", "Əkin sahəsində və digər kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlarda aqrokimyəvi tədqiqat işlərinin aparılması, sahələrə aqrokimyəvi pasportların verilməsi və kartoqramların hazırlanması Qaydaları" və Pestisidlərin, bioloji preparatların və aqrokimyəvi maddələrin dövriyyəsinə dair vahid statistik hesabat formaları və təqdim edilməsi Qaydası " təsdiq edilsin (əlavə olunur).[1]

2. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri   A. RASİZADƏ

 

Bakı şəhəri, 25 yanvar 2007-ci il

  № 14

 

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2007-ci il 25 yanvar tarixli 14 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

 

 

Dövlət fitosanitar nəzarəti xidmətinin icrası məcburi olan qərarlarının və göstərişlərinin forması, onların tərtib edilməsi və verilməsi[2]

 

QAYDASı

 

1. Bu Qayda "Fitosanitar nəzarəti haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 2 avqust tarixli 441 nömrəli Fərmanının 1.10-cu yarımbəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə hazırlanmışdır və dövlət fitosanitar nəzarəti xidmətinin icrası məcburi olan qərarlarının və göstərişlərinin formasını, onların tərtib edilməsi və verilməsi mexanizmini müəyyən edir.

2. Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidmətinin (bundan sonra - Dövlət Xidməti) yerli qurumlarının dövlət fitosanitar müfəttişləri fitosanitar nəzarətində olan karantin obyektlərində fitosanitar  nəzarəti  keçirərkən, öz səlahiyyətləri daxilində aşağıdakı məsələlər barədə icrası məcburi olan qərarlar və göstərişlər (bundan sonra - icrası məcburi olan qərar) qəbul edirlər:

2.1. fitosanitar nəzarətində olan karantin obyektlərində qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada fitosanitar ekspertizası və diaqnostikasının aparılması;

2.2. aqroekosistemlərdə karantin tətbiq edilən zərərli orqanizmlərin daşıyıcısı olan obyektlərin zərərsizləşdirilməsi;

2.3. fitosanitar ekspertizasının nəticələri və ya laboratoriya müayinələri ilə təhlükəliliyi sübut edilmiş bitki və bitkiçilik məhsullarının qanunvericiliklə müəyyən edilmiş  qaydada  saxlanması, zərərsizləşdirilməsi, təkrar emalı, götürülməsi və ya məhv edilməsi;

2.4.   müvafiq qaydada qeydiyyatdan keçməyən, standartlara və texniki şərtlərin tələblərinə cavab verməyən, mənşəyi məlum olmayan, saxta və keyfiyyətsiz pestisidlərin, bioloji preparatların, digər bitki mühafizə vasitələrinin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada götürülməsi və ya məhv edilməsi;

2.5.   bitki mühafizəsi tədbirləri mövcud təlimat və tövsiyələrin, texnologiya və reqlamentlərin pozulması ilə aparıldığı hallarda, bu tədbirlərin, həmin nöqsanlar aradan qaldırılana qədər dayandırılması.

3. Tərtib olunan icrası məcburi olan qərarda aşağıdakılar göstərilməlidir:
icrası məcburi olan qərarın tərtib edildiyi tarix və yer;

icrası məcburi olan qərarı tərtib etmiş dövlət fitosanitar müfəttişinin soyadı, adı və atasının adı;

karantin nəzarətində olan materialın (məhsulun, yükün) sahibi (daşıyıcısı və ya digər səlahiyyətli şəxs), fitosanitar nəzarəti qanunvericiliyinin tələblərini pozan fiziki və hüquqi şəxslər haqqında məlumat;

fitosanitar nəzarəti tədbirinin görülməsi;

fitosanitar nəzarəti həyata keçirilən və fitosanitar nəzarəti qanunvericiliyinin tələblərinin pozulması aşkar olunmuş yer, vaxt və bu pozuntunun əhəmiyyəti barədə;

karantin nəzarətində olan material (məhsul, yük) haqqında, fitosanitar nəzarəti qanunvericiliyinin tələblərinin pozulması barədə zəruri olan digər məlumatlar.

4. İcrası məcburi olan qərarın forması bu Qaydanın 1-5 nömrəli əlavələrindəki nümunələrə uyğun tərtib edilir.

5.  İcrası məcburi olan qərar tərtib edilərkən karantin nəzarətində olan materialın (məhsulun, yükün) sahibinə (daşıyıcıya və ya digər səlahiyyətli şəxsə), fitosanitar  nəzarəti  qanunvericiliyinin tələblərini pozan fiziki və hüquqi şəxslərə bu qərarla tanış olmaq imkanı yaradılır.

6.  İcrası məcburi olan qərar 3 nüsxədə tərtib olunur, onun 1-ci nüsxəsi bu qərarı tərtib edən dövlət fitosanitar müfəttişinin çalışdığı Dövlət Xidmətinin müvafiq yerli qurumunda   saxlanılır, 2-ci nüsxəsi müvafiq karantin nəzarətində olan materialın (məhsulun, yükün) sahibinə (daşıyıcıya və ya digər səlahiyyətli şəxsə) və ya fitosanitar nəzarəti qanunvericiliyinin tələblərini pozan fiziki və hüquqi şəxslərə, 3-cü nüsxəsi isə məlumat üçün Dövlət Xidmətinə təqdim olunur.

7.  Fitosanitar nəzarəti sahəsində müvafiq normativ hüquqi aktlara riayət edilmədiyi hallarda hüquqi və fiziki şəxslərə pozuntular barədə dövlət fitosanitar nəzarəti xidməti tərəfindən əvvəlcədən yazılı surətdə xəbərdarlıq edilir, təkrar olunan hallarda isə bu Qaydanın 2-ci bəndində göstərilən icrası məcburi olan qərar verilir.

8.  Dövlət fitosanitar nəzarəti xidmətinin icrası məcburi olan qərarının yerinə yetirilməməsinə görə hüquqi və fiziki şəxslər mövcud qanunvericiliyə müvafiq məsuliyyət daşıyırlar.

9.  Fiziki və hüquqi şəxslər dövlət fitosanitar nəzarəti xidmətinin icrası məcburi olan qərarı ilə razılaşmadığı halda müəyyən olunmuş qaydada Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə və ya müvafiq məhkəməyə şikayət edə bilərlər.

 

 

 

 

 

"Dövlət fitosanitar nəzarəti xidmətinin icrası məcburi olan qərarlarının və göstərişlərinin forması, onların tərtib edilməsi və verilməsi Qaydası"na

1 nömrəli ƏLAVƏ[3]

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ KƏND TƏSƏRRÜFATı NAZİRLİYİ YANINDA

DÖVLƏT FİTOSANİTAR NƏZARƏTİ XİDMƏTİ

 

 

Fitosanitar nəzarətində olan karantin obyektlərində qanunvericiliklə müəyyən edilmişqaydada fitosanitar ekspertizası və diaqnostikasının aparılması haqqında

 

         ________-li  QƏRAR nümunəvi forma)

"______________________ "____________ 200_il.

 

Mən, _________________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının   adı)

 

      Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət
Fitosanitar Nəzarəti Xidmətinin________________________________________________________

                                                                                (Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidmətinin yerli qurumunun adı)

 

dövlət fitosanitar müfəttişi fitosanitar nəzarətində olan karantin obyektində (məhsulda, yükdə və s.) _______________________________________________________________________________

(fitosanitar nəzarətində olan karantin obyektlərinin növü)

mövcud qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada fitosanitar karantin baxışı keçirərkən, onun karantin nəzarətindən olan zərərli orqanizmlərlə sirayətlənməsi riskinin mövcud olduğunu aşkar etdim və "Fitosanitar nəzarəti haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 11.2.2-ci maddəsinə əsasən qərara alıram:

Fitosanitar nəzarətində olan aşağıdakı karantin obyektindən qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada fitosanitar ekspertizası və diaqnostikasının aparılması üçün nümunə götürülsün:

fitosanitar nəzarətində olan karantin obyektinin növü_____________________________________

mənşəyi _____________________________________________________________________________ sertifikatın nömrəsi, tarixi______________________________________________________________

 təyinat yeri__________________________________________________________________________

götürülmüş nümunənin miqdar; (ədəd, kq , q) ___________________________________________

Götürülmüş nümunə 200_  il "__________tarixdə

 

        ___________________________________________________________________________           göndərilsin.

(bitkilərin karantin ekspertizası üzrə müvafiq laboratoriyanın adı)

Nümunə fitosanitar nəzarətində olan karantin obyektinin sahibinin (fiziki və hüquqi  şəxslərin və ya digər məsuliyyətli şəxsin) iştirakı ilə götürülmüşdür_______________________________________________________________________

                                     (karantin tətbiq edilən zərərli obyektin sahibinin (fiziki və hüquqi şəxslərin

___________________________________________________________

və ya digər məsuliyyətli şəxsin soyadı, adı, atasının adı, ünvanı və imzası)

Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidmətinin
M.Y.                  dövlət fitosanitar müfəttişi________________________

                                                                                                                                          (imza)

 

 

 

 

 

"Dövlət fitosanitar nəzarəti xidmətinin icrası məcburi

olan qərarlarının və göstərişlərinin forması, onların

tərtib edilməsi və verilməsi Qaydası"na

2 nömrəli ƏLAVƏ

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ KƏND TƏSƏRRÜFATı NAZİRLİYİ YANINDA

DÖVLƏT FİTOSANİTAR NƏZARƏTİ XİDMƏTİ

 

Aqroekosistemlərdə karantin tətbiq edilən zərərli orqanizmlərin daşıyıcısı olan obyektlərin zərərsizləşdirilməsi haqqında

 

______№-li   QƏRAR (nümunəvi forma)

 

"__________________________ "                                200_ il.

Mən,___________________________________________________________________________

                                                                                  (soyadı, adı, atasının adı)

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidmətinin __________________________________________________________________

                                                                (Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidmətinin yerli qurumunun adı)

dövlət fitosanitar müfəttişi qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada

 ________________________________________________________________     daxil olarkən və fitosanitar

                (fitosanitar nəzarəti tətbiq olunan obyektin növü və ünvanı)

 müayinələri keçirərkən____________________________________________       aşkar etmişəm.

(karantin tətbiq edilən zərərli obyektin növü)

"Fitosanitar nəzarəti haqqında "Azərbaycan Respublikası Qanununun 11.2.3-cü maddəsinə əsasən qərara alıram:

Aqroekosistemlərdə karantin tətbiq edilən zərərli orqanizmlərin daşıyıcısı olan ____________________________________________  48 saat ərzində fumiqasiya dəstəsi tərəfindən

(obyektin növü)

zərərsizləşdirilsin.

 

 

 

M.Y.             Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidmətinin
                               dövlət fitosanitar müfəttişi______________________

                                                                                                                    (imza)

 

 

 

 

"Dövlət fitosanitar nəzarəti xidmətinin icrası məcburi

olan qərarlarının və göstərişlərinin forması, onların

tərtib edilməsi və verilməsi Qaydası"na

3 nömrəli ƏLAVƏ

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ KƏND TƏSƏRRÜFATı NAZİRLİYİ YANINDA

DÖVLƏT FİTOSANİTAR NƏZARƏTİ XİDMƏTİ

 

Fitosanitar ekspertizasının nəticələri və ya laboratoriya müayinələri ilə təhlükəliliyi sübut edilmiş bitki və bitkiçilik məhsullarının qanunvericiliklə  müəyyən edilmiş qaydada saxlanması, zərərsizləşdirilməsi, təkrar emalı, götürülməsi və ya məhv edilməsi

 

-li   QƏRAR (nümunəvi forma)

"______________________ "                        200_ il.

Mən,___________________________________________________________________________

                     (soyadı, adı, atasının adı)

 Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidmətini____________________________________________________________________                                                     (Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidmətinin yerli qurumunun adı)

dövlət fitosanitar müfəttişi "Fitosanitar nəzarəti haqqında " Azərbaycan Respublikası Qanununun 11.2.4-cü maddəsinə əsasən qərara alıram:

Fitosanitar ekspertizasının nəticələri və ya laboratoriya müayinələri ilə təhlükəliliyi sübut edilmiş______________________________________________________________(rəy əlavə olunur)

                        (bitkilərin karantin ekspertizası üzrə müvafiq laboratoriyanın adı)

aşağıdakı fitosanitar nəzarətində olan karantin obyektləri :
bitki və bitkiçilik məhsullarının növü____________________________________________________

sertifikatın nömrəsi, tarixi______________________________________________________________

mənşəyi_____________________________________________________________________________

təyinat yeri__________________________________________________________________________
miqdarı_____________________________________________________________________________

nəqliyyat vasitəsinin növü və nömrəsi___________________________________________________

saxlanılsın, fumiqasiya dəstəsi tərəfİndən 48 saat ərzində zərərsizləşdirilsin, təkrar emala göndərilsin, götürülsün, məhv edilsin ( tətbiq olunan tədbir qeyd edilsin).

 

 

M.Y.                             Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidmətinin
                                                dövlət fitosanitar müfəttişi________________________   

                                                                                                                            (imza)

 

 

 

 

 

 

"Dövlət fitosanitar nəzarəti xidmətinin icrası məcburi

olan qərarlarının və göstərişlərinin forması, onların

tərtib edilməsi və verilməsi Qaydası"na

4 nömrəli ƏLAVƏ

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ KƏND TƏSƏRRÜFATı NAZİRLİYİ YANINDA

DÖVLƏT FİTOSANİTAR NƏZARƏTİ XİDMƏTİ

 

Müvafiq qaydada qeydiyyatdan keçməyən, standartlara və texniki şərtlərin tələblərinə cavab verməyən, mənşəyi məlum olmayan, saxta və keyfiyyətsiz  pestisidlərin, bioloji preparatların, digər bitki mühafizə vasitələrinin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada götürülməsi və ya məhv edilməsi haqqında

 

№-li QƏRAR (nümunəvi forma)

 

"______________________ "                        200_ il.

 

Mən,___________________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidmətinin      _________________________________________________________________

(Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidmətinin yerli qurumunun adı)

 

dövlət fitosanitar müfəttişi mövcud qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada fitosanitar nəzarətini həyata keçirərkən, fitosanitar sahəsində sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki və hüquqi şəxslərin obyektində   _____________________________________________________________

(fiziki və hüquqi şəxslərin obyektlərinin adı və ünvanı)

 

müvafiq qaydada qeydiyyatdan keçməyən, standartlara və texniki şərtlərin tələblərinə cavab verməyən, mənşəyi məlum olmayan, saxta və keyfiyyətsiz pestisidlərin, bioloji preparatların və digər bitki mühafizə vasitələrinin istehsalını, idxalını, ixracını, saxlanmasını, satışını ( lazım olan fəaliyyət növü qeyd edilsin) aşkar etmişəm.

"Fitosanitar nəzarəti haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 11.2.5-ci maddəsinə əsasən qərara alıram:

Müvafiq qaydada qeydiyyatdan keçməyən, standartlara və texniki şərtlərin tələblərinə cavab verməyən, mənşəyi məlum olmayan, saxta və keyfiyyətsiz pestisidlər, bioloji preparatlar və    digər bitki mühafizə vasitələri_______________________ qanunvericiliklə müəyyən edilmiş

(miqdarı)

qaydada götürülsün və məhv edilsin.

 

 

 

M.Y.                               Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidmətinin

dövlət fitosanitar müfəttişi_______________

(imza)

 

 

 

 

 

"Dövlət fitosanitar nəzarəti xidmətinin icrası məcburi

olan qərarlarının və göstərişlərinin forması, onların

tərtib edilməsi və verilməsi Qaydası"na

5 nömrəli ƏLAVƏ

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ KƏND TƏSƏRRÜFATı NAZİRLİYİ YANINDA

DÖVLƏT FİTOSANİTAR NƏZARƏTİ XİDMƏTİ

 

Bitki mühafizəsi tədbirlərinin mövcud təlimat və tövsiyələrin, texnologiya və reqlamentlərin pozulması ilə aparıldığı hallarda, bu tədbirlərin, həmin nöqsanlar aradan qaldırılana

qədər dayandırılması haqqında

 

               №-li QƏRAR (nümunəvi forma)

 

"______________________ "                        200 _il.

Mən,___________________________________________________________________________

                                                                                       (soyadı, adı, atasının adı)                                                                                     

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidmətinin __________________________________________________________________                                               (Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidmətinin yerli qurumunun adı)

dövlət fitosanitar müfəttişi mövcud qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada fitosanitar nəzarətini həyata keçirərkən, fitosanitar nəzarətində olan obyektdə

_____________________________________________________________________________________

(fiziki və hüquqi şəxslərin obyektlərinin adı və ünvanı)

bitki mühafizəsi tədbirlərinin mövcud təlimat və tövsiyələrə, texnologiya və reqlamentlərə uyğun aparılmamasını aşkar etmişəm.

"Fitosanitar nəzarəti haqqında"  Azərbaycan Respublikası Qanununun 11.2.7-ci maddəsinə əsasən qərara alıram:

_____________________________________________________________________________________

                                                                                                 (nöqsanların növü)
və bu nöqsanlar aradan qaldırılana qədər  _______________________________________________

                                                                                    (fitosanitar sahəsində sahibkarlıq fəaliyyəti ilə

_____________________________________________________________________________________

          məşğul olan fiziki və hüquqi şəxslərin və ya digər məsuliyyətli şəxsin soyadı, adı, atasının adı, ünvanı )

 

fitosanitar sahəsində fəaliyyəti dayandırılsın.

 

 

M.Y.                               Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidmətinin
                                                  dövlət fitosanitar müfəttişi____________________         

                                                        (imza)

 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2007-ci il 25 yanvar tarixli 14 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

 

Fitosanitar nəzarəti məntəqələrinin yerləşdirilməsi və fəaliyyəti

 

QAYDASı

 

1.    Bu Qayda "Fitosanitar nəzarəti haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 2 avqust tarixli 441  nömrəli Fərmanının 1.11-ci yarımbəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə hazırlanmışdır və fitosanitar nəzarəti məntəqələrinin yerləşdirilməsini və fəaliyyətini tənzimləyir.

2. Başqa dövlətlərdən zərərli orqanizmlərin daxil olmasının və yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının ərazisində Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidmətinin (bundan sonra - Dövlət Xidməti) fitosanitar nəzarəti məntəqələri təşkil edilir.

Azərbaycan Respublikası dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələrində fitosanitar nəzarətini gömrük orqanları həyata keçirirlər.[4]

 

3.  Fitosanitar nəzarəti məntəqələri Dövlət Xidmətinin tabeliyində olmaqla, onun nəzarəti və rəhbərliyi ilə öz funksiyalarını yerinə yetirirlər.

4.  Fitosanitar nəzarəti məntəqələrinin vəzifələri aşağıdakılardan ibarətdir:

4.1. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə başqa dövlətlərdən karantin tətbiq edilən zərərli orqanizmlərin daxil olmasının və yayılmasının qarşısını almaq üçün fitosanitar tədbirləri təşkil etmək və həyata keçirmək;

4.2. öz səlahiyyətləri daxilində bitki və bitkiçilik məhsullarının Azərbaycan Respublikasının sərhədlərindən ixrac, idxal və tranzit daşınması zamanı fitosanitar qaydalarına və normativlərinə əməl olunmasına nəzarət etmək;[5]

4.3.  fitosanitar nəzarətində olan karantin obyektlərinin təhlükəsizliyinə nəzarət etmək, zərərli orqanizmlərlə sirayətlənmənin başvermə və yayılma səbəblərini müəyyən etmək, onların qarşısının alınması və ləğvi üçün zəruri məhdudiyyətlər qoymaq, icrası məcburi olan qərarlar və göstərişlər vermək, müvafiq fitosanitar tədbirlərini müəyyən etmək və həyata keçirmək;

4.4.  fitosanitar qanunvericiliyinin pozulması halları aşkar edildikdə, Dövlət Xidmətinə və digər aidiyyəti orqanlara məlumat vermək;

4.5.  qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri həyata keçirmək.

5. Fitosanitar nəzarəti məntəqələrinin aşağıdakı hüquqları vardır:

5.1.  fitosanitar nəzarəti sahəsində (dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələrində istisna olmaqla) dövlət nəzarətini həyata keçirmək;[6]

5.2. qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada (dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələrində istisna olmaqla) dəniz, çay, mülki hava limanlarının, dəmiryol stansiyalarının, poçtamtların, elevatorların, anbarların  ərazilərinə,  ticarət donanması və sərnişin gəmilərinə, yük və sərnişin qatarlarına, mülki təyyarələrə və   digər nəqliyyat vasitələrinə, bazarlara, elmi tədqiqat və sort-sınaq sahələrinə, aqrofirmaların, yardımçı və fermer təsərrüfatlarının, istixanaların əkin sahələrinə, idarələrin, vətəndaşların həyətlərinə, habelə bitki mənşəli və digər karantin əhəmiyyətli məhsulların tədarükü, emalı və satışı ilə məşğul olan müəssisələrə daxil olmaq və fitosanitar müayinələrinin keçirilməsi üçün aidiyyəti dövlət orqanlarına, hüquqi və fiziki şəxslərə müraciət etmək, lazımi məlumat almaq, bitki və bitkiçilik məhsullarının sənədləri ilə tanış olmaq, lazımi fitosanitar tədbirləri görmək;[7]

5.3. Azərbaycan Respublikasına gətirilmiş və respublikadan aparılması nəzərdə tutulan karantin nəzarətində olan materiallara qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada fitosanitar karantin baxışı keçirmək və laboratoriya ekspertizasını aparmaq;[8]

5.4. karantin nəzarətində olan materialları qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallarda və qaydada saxlamaq, onların dövriyyədən çıxarılması, zərərsizləşdirilməsi və ya məhv edilməsi üçün tədbirlər görmək;

5.5.   qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada bitki və bitkiçilik məhsullarının idxal və ixracına, təkrar ixracına, Azərbaycan Respublikasının ərazisində tranzit daşınmasına və dövriyyəsinə idxal karantin icazəsi, təkrar ixracat fıtosanitar sertifikatı və ya fitosanitar sertifikatları vermək;[9]

5.6.   fitosanitar nəzarəti sahəsində qanunvericiliyin pozulmasının qarşısını almaq məqsədilə hüquqi və fiziki şəxslərə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada məhdudiyyət qoymaq, xəbərdarlıq etmək və profilaktik tədbirlər görmək;

5.7.   qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, dövlət sınağından keçməmiş, qeydiyyata alınmamış, habelə istifadəsi qadağan olunmuş pestisidlərin, bioloji preparatların və aqrokimyəvi maddələrin idxalının və ixracının qarşısının alınması üçün müvafiq tədbirlər görmək;

 

5.8.   bitki və bitkiçilik məhsullarının idxalı, ixrac və respublikanın ərazisində tranziti zamanı hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən fitosanitar nəzarəti sahəsində qanunvericiliyin pozulduğu halda onların məsuliyyətə cəlb olunması üçün müvafiq tədbirlər görmək;

5.9.   ixrac edilən karantin nəzarətində olan yüklərin fitosanitar karantin tələblərinə uyğun olaraq göndərilməsini təşkil etmək.

 

6.  Fitosanitar nəzarəti məntəqələrinin dövlət fitosanitar nəzarəti xidməti fitosanitar nəzarətində olan karantin obyektlərində fitosanitar nəzarəti keçirərkən, onların qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada verdikləri qərar və göstərişlərinin hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən icra edilməsi məcburidir. [10]

7.  Fitosanitar nəzarəti məntəqələrinin işçiləri xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada fərqləndirici nişanı olan geyim formasında olmalı və Dövlət Xidməti tərəfindən xüsusi vəsiqələrlə təmin edilməlidirlər.

8.  Fitosanitar nəzarəti məntəqələri öz işlərini Dövlət Xidmətinin digər qurumları və qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada dövlət sərhədində fəaliyyət göstərən təşkilatlar ilə əlaqəli şəkildə qururlar.

9.  Fitosanitar nəzarəti məntəqələrinin fəaliyyəti Dövlət Xidməti tərəfindən birbaşa maliyyələşdirilməklə, hər il dövlət büdcəsində Dövlət Xidmətinin və onun tabeliyində olan təşkilatların saxlanması xərcləri və maddi-texniki təminatı üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitlər, habelə Dövlət Xidmətinin bu sistemdən əldə etdikləri büdcədənkənar vəsaitlər hesabına həyata keçirilir.

10. Fitosanitar nəzarəti məntəqələrinin xərc smetaları Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə razılaşdırılmaqla Dövlət Xidmətinin rəisi tərəfindən təsdiq edilir.

11. Fitosanitar nəzarəti məntəqələri öz maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti barədə hesabatlan və digər sənədləri müəyyən olunmuş qaydada Dövlət Xidmətinə təqdim etməyə borcludurlar.

12. Fitosanitar nəzarəti məntəqəsinə Dövlət Xidmətinin təqdimatı əsasında Azərbaycan Respublikası kənd təsərrüfatı naziri tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilən rəis rəhbərlik edir.

13. Fitosanitar nəzarəti məntəqəsinin rəisi fitosanitar nəzarəti məntəqəsinə həvalə edilmiş vəzifələrin yerinə yetirilməsinə görə şəxsən məsuliyyət daşıyır.

14. Fitosanitar nəzarəti məntəqəsinin   rəisi:

14.1. fitosanitar nəzarəti məntəqəsinin fəaliyyətini təşkil edir və ona rəhbərlik edir;

14.2. fitosanitar nəzarəti məntəqəsinin işçilərinin işini əlaqələndirir;

14.3. fitosanitar nəzarəti məntəqəsinə daxil olan təkliflərə, vətəndaşların ərizə və şikayətlərinə müəyyən olunmuş qaydada baxır;

14.4. fitosanitar nəzarəti məntəqəsinin işçiləri barədə qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada həvəsləndirmə və intizam tənbehi tədbirlərinin görülməsinə dair Dövlət Xidməti qarşısında vəsatət qaldırır;

14.5.rəhbərlik etdiyi fitosanitar nəzarəti məntəqəsində mühasibat uçotu və hesabat işlərinin düzgün aparılmasına nəzarət edir;

14.6.fitosanitar nəzarəti məntəqəsini bütün dövlət və ictimai təşkilatlarda, idarə və təşkilatlarda, məhkəmələrdə vəkalətnaməsiz təmsil edir;

14.7.fitosanitar nəzarəti məntəqəsinin əmək intizamı qaydalarını təsdiq edir;

14.8.fitosanitar nəzarəti məntəqəsi daxilində icrası məcburi olan əmrlər və göstərişlər verir;

14.9.qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər səlahiyyətləri həyata keçirir.

15. Fitosanitar nəzarəti məntəqələrinin dövlət sərhədindən dövlətlərarası əlaqələrin həyata keçirildiyi müvafiq yerlərə uyğun adı, onlara verilmiş nömrəsi, Dövlət gerbi təsvir edilmiş möhürü və fitosanitar karantin baxışı üçün ştampı vardır.[11]

16. Fitosanitar nəzarəti məntəqələri yerinə yetirdiyi işin xüsusiyyətindən asılı olaraq aşağıdakılarla təmin olunmalıdır:

16.1.avadanlıqlarla təchiz edilmiş istehsalat binası ilə;

16.2.karantin nəzarətində olan materiallarda ciddi təhlükə yaradan karantin tətbiq edilən zərərli orqanizmlərin aşkar edilməsi və müvafiq təxirəsalınmaz tədbirlərin görülməsi, nəqliyyat vasitələri və zərərsizləşdirmə qurğularının yerləşdirilməsi üçün xüsusi yerlərlə;

16.3.pestisidləri və məntəqənin fəaliyyəti ilə bağlı lazımi alətləri saxlamaq üçün anbarla;

16.4. karantin nəzarətində olan materialların (yüklərin) məhv edilməsi üçün sobalarla və qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş müvafiq yerlərlə.

 

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2007-ci il 25 yanvar tarixli 14 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

 

Pestisid ehtiyatının yaradılması və istifadəsi Qaydaları, pestisidlərin növlər üzrə ehtiyat

 

NORMALARı

 

1.  Bu Qaydalar "Fitosanitar nəzarəti haqqında" Azərbaycan Respublikası  Qanununun tətbiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 2 avqust tarixli 441 nömrəli Fərmanının 1.19-cu yarımbəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə hazırlanmışdır və pestisid ehtiyatının yaradılması və istifadəsi mexanizmini, pestisidlərin növlər üzrə ehtiyat normalarını müəyyən edir.

2.  Pestisid ehtiyatı fövqəladə hallarda tətbiq edilən və xüsusi təhlükəli zərərli orqanizmlərin kütləvi yayılmasının qarşısını almaq məqsədilə dövlət büdcəsində bu məqsəd üçün nəzərdə tutulan vəsait dairəsində yaradılır.

3.  Pestisid ehtiyatı dövlətin əmlakı hesab edilir və xüsusi anbarlarda Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidmətinin  (bundan sonra-Dövlət Xidməti) nəzarəti altında saxlanılır.

4. Pestisid ehtiyatı karantin tətbiq edilən və xüsusi təhlükəli zərərli orqanizmlərin kütləvi yayılmasının qarşısını almaq məqsədilə dövlət büdcəsində nəzərdə tutulan vəsaitin 15 faizinə qədər həcmində müəyyənləşdirilir.

5.   Pestisid növlərinin ehtiyatı və onların istifadə edilməsi Dövlət Xidməti tərəfindən təyin edilir.

6.   Pestisidlərin növlər üzrə ehtiyat    normaları aşağıdakı kimi müəyyən edilir:

insektisidlər  - 50%

rodentisidlər -35%

herbisidlər     -15%

7.   Pestisid ehtiyatının yaradılmasının və onun dövriyyəsinin uçotu Dövlət Xidməti tərəfindən tərtib edilmiş xüsusi kitabda aparılır.

8.   Pestisid ehtiyatları qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada Dövlət Xidmətinin yerli qurumlarına çatdırılır və müvafiq fitosanitar tədbirlərində istifadə olunur. Bu pestisidlərin istifadəsi barədə Dövlət Xidmətinin yerli qurumları tərəfindən müvafiq akt tərtib edilir. Aktın bir nüsxəsi yerli qurumda saxlanılır, ikinci nüsxəsi isə Dövlət Xidmətinə göndərilir.

 

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2007-ci il 25 yanvar tarixli 14 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

 

Pestisidlərin, bioloji preparatların və aqrokimyəvi maddələrin uçot və hesabatının aparılması

 

QAYDASı

 

1. Bu Qayda "Fitosanitar nəzarəti haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 2 avqust tarixli 441 nömrəli Fərmanının 1.21-ci yarımbəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə hazırlanmışdır və pestisidlərin, bioloji preparatların və aqrokimyəvi maddələrin uçot və hesabatının aparılması mexanizmini müəyyən edir.

2. Azərbaycan Respublikasının qeyri-dövlət fitosanitar xidməti subyektləri (bundan sonra - sahibkar) pestisidlərin, bioloji preparatların və aqrokimyəvi maddələrin (bundan sonra - preparat) istehsalı və dövriyyəsinin bütün mərhələlərində onların keyfiyyət göstəricilərinə və təhlükəsizlik qaydalarına nəzarətin həyata keçirilməsi məqsədilə uçot və hesabatını aparırlar.

3. Preparatın idxalı, ixracı, istehsalı, saxlanması, satışı və tətbiqi sahəsində sahibkar hər il (rübdə bir dəfə) fitosanitar xidməti sahəsində həyata keçirdiyi tədbirlər barədə Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidmətinə (bundan sonra - Dövlət Xidməti) məlumat verməlidir.

4. Sahibkar preparatın ixracı, istehsalı, saxlanması, satışı və tətbiqinə dair uçot və hesabatında aşağıdakı məlumatları əks etdirməlidir:

preparatın adı, kimyəvi forması;

istehsalçının adı;[12]

preparatın təsiredici maddəsi;

bitki mühafizə vasitələrinin və aqrokimyəvi maddələrin istehsalına, idxalına, satışına və ya saxlanılmasına dair verilmiş lisenziya barədə məlumatlar;[13]

dövlət qeydiyyatı barədə şəhadətnamənin nömrəsi və tarixi;

preparatın məsrəf norması;

işlənən obyekt (bitki və bitki məhsulları) ;

zərərli obyekt( (həşərat, xəstəlik, alaq otu və s.) ;

preparatın tətbiqolunma üsulu, vaxtı və xüsusiyyətləri;

təkrar tətbiq;

digər zəruri məlumatlar.

5. Sahibkar preparatın ixracı, istehsalı, saxlanması, satışı və tətbiqinə dair uçot və hesabatında verilən məlumatlara görə məsuliyyət daşıyır.

6. Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, dövlət sınağından keçməmiş, qeydiyyata alınmamış, istifadəsinə icazə verilmiş preparatların siyahısına daxil edilməmiş, müvafiq qaydada qablaşdırılmamış və etiketləşdirilməmiş pestisidlərin, bioloji preparatların, aqrokimyəvi maddələrin uçota alınmasına yol verilmir.

7. Qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada dövlət qeydiyyatına alınmamış pestisidlərin və bioloji preparatların idxalının və tətbiqinin uçotu və hesabatı Dövlət Xidməti tərəfindən aparılır.

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2007-ci il 25 yanvar tarixli 14 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

 

 

Əkin sahəsində və digər kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlarda aqrokimyəvi tədqiqat işlərinin aparılması, sahələrə aqrokimyəvi pasportların verilməsi və kartoqramların hazırlanması

 

QAYDALARı

 

1. Bu Qaydalar "Fitosanitar nəzarəti haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 2 avqust tarixli 441 nömrəli Fərmanının 1.23-cü yarımbəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə hazırlanmışdır və əkin sahəsində və digər kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlarda aqrokimyəvi tədqiqat işlərinin aparılması, sahələrə aqrokimyəvi pasportların verilməsi və kartoqramların hazırlanması mexanizmini müəyyən edir.

2. Əkin sahəsində və digər kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlarda aqrokimyəvi tədqiqat işlərinin aparılmasının təşkili, sahələrə aqrokimyəvi pasportların verilməsi və kartoqramların hazırlanması Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir.

3.  Torpağın əlverişli morfoloji, fiziki-kimyəvi, mexaniki və bioloji şəraitdə kənd təsərrüfatı bitkilərinin qida elementləri, rütubət ehtiyatları və onların həyatı üçün digər vacib maddələrlə müntəzəm təmin edilməsi, torpaqların münbitliyinin bərpası, artırılması və çirklənmədən mühafizəsi sahəsində müvafiq tədbirlərin görülməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin sifarişi ilə müvafiq aqrokimyəvi laboratoriyalarda və elmi tədqiqat müəssisələrində tədqiqat işləri aparılır.

4.  Tədqiqat işləri müasir avadanlıqlarla təchiz edilmiş laboratoriyalarda alim və peşəkar mütəxəssislər tərəfindən aparılır.

5.  Torpaq mülkiyyətçiləri, istifadəçiləri və icarəçiləri ( bundan sonra - istifadəçi) kənd təsərrüfatı torpaqlarının məqsədli və səmərəli istifadə edilməsi, onların təbii münbitliyinin korlanmasına yol verilməməsi, torpaq sahələrinin zərərli və antropogen təsirlərdən, texnogen çirklənmə və tənəzzülə uğrama hallarından qorunması məqsədilə onlara məxsus torpaqlarda aqrokimyəvi tədqiqat işlərinin aparılması, sahələrə aqrokimyəvi pasportların verilməsi və kartoqramların hazırlanması üçün Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə müraciət edə bilərlər.

6.  İstifadəçinin ərizəsində aşağıdakılar öz əksini tapmalıdır:

hüquqi şəxslər üçün - hüquqi şəxsin adı, təşkilati-hüquqi forması, hüquqi ünvanı;

fiziki şəxslər üçün - soyadı, adı, atasının adı, şəxsiyyəti təsdiq edən vəsiqə haqqında məlumatlar ( seriya, nömrə, nə vaxt və kim tərəfindən verilmişdir, ünvanı).

Ərizə ilə birlikdə aşağıdakı sənədlər təqdim olunmalıdır:

hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin surəti;

fiziki şəxslərin sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olması barədə vergi orqanları tərəfindən uçota alınması haqqında şəhadətnamənin surəti;

aqrokimyəvi tədqiqat işlərinin aparılması, sahələrə aqrokimyəvi pasport-ların verilməsi və kartoqramların hazırlanması üçün əkin sahələrinin və digər kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların mülkiyyət hüququna dair qeydiyyat sənədlərinin surəti;

aqrokimyəvi tədqiqat işlərinin aparılması nəzərdə tutulan ərazilərin torpaq xəritələri.

7. Təqdim olunan ərizə və bu Qaydaların 6-cı bəndində nəzərdə tutulan sənədlər Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən xüsusi kitabda qeydə alınmaqla qəbul edilir və müvafiq qurumlarda tədqiqat işlərinin aparılmasına göstəriş verilir.

8.      Əkin sahəsində və digər kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlarda aqrokimyəvi tədqiqat işlərinin aparılması, sahələrə aqrokimyəvi pasportların verilməsi və kartoqramların hazırlanması üçün ümumi müddət iki aydan artıq olmamalıdır.

9.      Əkin sahəsində və digər kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlarda aqrokimyəvi tədqiqat işləri aşağıdakı mərhələlərlə aparılır:

hazırlıq işləri;

tarla tədqiqatları və müvafiq laboratoriya analizləri üçün torpaq nümunələrinin götürülməsi;

torpaq nümunələrində mütəhərrik fosforun və mübadiləvi kaliumun miqdar və turşuluğunun, şoranlaşma və şorakətləşməsinin (pH) müəyyən edilməsi;

aqrokimyəvi kartoqramların və müvafiq tövsiyələrin hazırlanması.

10.  Tarla işlərinin və torpaq nümunələrinin laboratoriya analizlərinin aparılması, aqrokimyəvi kartoqramların hazırlanması Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmuş təlimatlara uyğun həyata keçirilir.

11.  Tədqiqatların nəticələri Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən təhlil edilir və istifadəçiyə müvafiq torpaqların kartoqramları, tarla təcrübələrinin əsasında hazırlanmış tövsiyələri təqdim edilir.

12.  Tövsiyələrdə aşağıdakı məsələlər əks olunur:

12.1. əkin sahəsinin tutduğu ərazi (bölgüsü) barədə ümumi məlumat;

12.2. son beş ildə istifadə edilən gübrə və kimyəvi vasitələrin faktiki səmərəliliyinin təhlili;

12.3. əkin sahəsində istifadə edilən tarlaların (sahələrin) torpaqlarının aqrokimyəvi xüsusiyyəti;

12.4. planlaşdırılmış məhsulun alınmasında ayrı-ayrı kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün veriləcək gübrələrin elmi əsaslandırılmış norması;

12.5. ərazinin iqlim şəraiti, torpağın tip və xassəsi, becərilən bitkilərin bioloji xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla, gübrələrin forması, verilmə üsulu və vaxtı;

12.6. növbəli əkində gübrələrin və kimyəvi meliorantların tətbiqedilmə sistemi;

12.7. gübrələrdən və meliorantlardan səmərəli istifadə etmək məqsədilə maşın-mexanizmlərə və işçi qüvvəsinə olan tələbat.

13.  İstifadəçinin istəyi ilə müvafiq aqrokimyəvi kartoqramlara əsasən torpaq sahəsinin ayrı-ayrı yerlərinə ( tarlalara) aqrokimyəvi pasport verilir.

14.  Aqrokimyəvi pasportda torpağın mineral və üzvi hissələri, mexaniki tərkibi, rütubət ehtiyatları, radioaktivliyi, turşuluğu, şoranlaşması və şorakətləşməsi (pH) və digər zəruri məlumatlar göstərilir.

15. Əkin sahəsində və digər kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlarda aqrokimyəvi tədqiqat işlərinin aparılması, sahələrə aqrokimyəvi pasportların verilməsi və kartoqramların hazırlanması istifadəçinin vəsaiti hesabına aparılır.

 

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2007-ci il 25 yanvar tarixli 14 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

 

Pestisidlərin, bioloji preparatların və aqrokimyəvi maddələrin dövriyyəsinə dair vahid statistik hesabat formaları və təqdim edilməsi

 

QAYDASı

 

1. Bu Qayda "Fitosanitar nəzarəti haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 2 avqust tarixli 441 nömrəli Fərmanının 1.24-cü yarımbəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə hazırlanmışdır və pestisidlərin, bioloji preparatların və aqrokimyəvi maddələrin dövriyyəsinə dair vahid statistik hesabat formalarını və təqdim edilməsi mexanizmini müəyyən edir.

2. Pestisidlərin, bioloji preparatların və aqrokimyəvi maddələrin idxalı, ixracı, istehsalı, saxlanması, satışı və tətbiqi ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslər pestisidlərin, bioloji preparatların və aqrokimyəvi maddələrin dövriyyəsinə dair hesabatı bu Qaydanın əlavəsindəki nümunəvi formaya uyğun olaraq hər il (rübdə bir dəfə) hazırlayaraq hesabat dövründən sonrakı ayın 5-nə kimi Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidmətinə (bundan sonra-Dövlət Xidməti) təqdim edirlər.

3. Hesabat formasının "A" sütununda gətirilən pestisidlər, bioloji preparatlar və aqrokimyəvi maddələr ardıcıl olaraq sıra nömrələri ilə göstərilir.

4. Dövlət Xidməti bu Qaydanın 2-ci bəndində göstərilən hesabatları təhlil edərək, onları icmal şəklində hər il rübdə bir dəfə, hesabat dövründən sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinə təqdim edir.

 

 

 

 

"Pestisidlərin, bioloji preparatların və aqrokimyəvi maddələrin dövriyyəsinə dair vahid statistik hesabat formaları və təqdim edilməsi Qaydası"na əlavə

Pestisidlərin, bioloji preparatların və aqrokimyəvi maddələrin dövriyyəsinə dair vahid hesabat forması[14]

Alınmış ilkin məlumatların məxfi saxlanmasına zəmanət verilir

 

Hesabatı təqdim edən fiziki və hüquqi şəxslər:            

adı___________________________________________________________        

Hesabat forması fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən hesabat rübündən sonrakı ayın 5-nə kimi Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı  Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidmətinə  (DFNX) təqdim olunur. DFNX icmal hesabatı ayın 20-dən gec olmayaraq Dövlət  Statistika Komitəsinə təqdim  edir.

ünvanı ______________________________________________________                                                                                                                                               

yerləşdiyi rayon(şəhər)_____________________________________                                                                                          

mülkiyyət növü_____________________________________________

lisenziyanın qeydiyyat nömrəsi və tarixi ____________________

hesabat verən fiziki və hüquqi şəxslərin sayı__________________

      (DFNX-də doldurulur)

İdarə sənədlərinin təsnifatı üzrə fərmanın kodu

 

Müəssisənin identifikasiya (statistik) kodu

 

VÖEN

 

Pestisidlərin. bioloji preparatların və aqrokimyəvi maddələrin dövriyyəsi

(artan yekunla)

 

Sıra №-si

 

 

 

A

Preparatın  adı

 

 

 

1

Preparatın növü(pestisid, aqrokimyəvi maddə və sair)

2

İstehsal edən ölkənin, şirkət vəya firmanın adı

 

3

Ölçü vahidi

 

 

 

4

İlin əvvəlinə qalıq

 

 

5

Mədaxil

 

 

 

6

Məxaric

 

 

 

7

Hesabat dövrünün axırına qalıq

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hesabat tərtib edənin soyadı, adı, atasının adı    _______________________________________________

                                                                            (imza)

“_____”  ___________________ 200 __ il

 

 

 

 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHıSı

 

1.       28 yanvar 2009-cu il tarixli 14 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №01, maddə 34)

  1. 10 oktyabr 2014-cü il tarixli 327 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 25 oktyabr 2014-cü il, № 232)
  2. 05 fevral 2015-ci il tarixli 29 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 15 fevral 2015-ci il, № 36)

 

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHıSı

 

 


[1] 05 fevral 2015-ci il tarixli 29 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 15 fevral 2015-ci il, № 36) ilə 1-ci hissədə “müfəttişlərinin” sözü “nəzarəti xidmətinin” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[2] 05 fevral 2015-ci il tarixli 29 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 15 fevral 2015-ci il, № 36) ilə “Dövlət fitosanitar müfəttişlərinin icrası məcburi olan qərarlarının və göstərişlərinin forması, onların tərtib edilməsi və verilməsi Qaydası”nın adında, 1-ci, 8-ci, 9-cu hissələrində “müfəttişlərinin” sözü “nəzarəti xidmətinin” sözləri ilə, 7-ci hissəsində “müfəttişləri” sözü “nəzarəti xidməti” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[3] 05 fevral 2015-ci il tarixli 29 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 15 fevral 2015-ci il, № 36) ilə “Dövlət fitosanitar müfəttişlərinin icrası məcburi olan qərarlarının və göstərişlərinin forması, onların tərtib edilməsi və verilməsi Qaydası”nın 1-5 nömrəli əlavələrin adında “müfəttişlərinin” sözü “nəzarəti xidmətinin” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[4] 28 yanvar 2009-cu il tarixli 14 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №01, maddə 34) ilə Fitosanitar nəzarəti məntəqələrinin yerləşdirilməsi və fəaliyyəti Qaydası"nın 2-ci bənd yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə başqa dövlətlərdən zərərli orqanizmlərin daxil  olmasının və yayılmasının qarşısını almaq məqsədilə dövlət sərhədindən keçən dəmiryol, avtomobil, dəniz, çay, hava nəqliyyat vasitələrində, dövlətlərarası əlaqələrin həyata keçirildiyi yerlərdə,dəniz,çay və hava limanlarında, beynəlxalq poçtamtlarda Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidmətinin (bundan sonra - Dövlət Xidməti) fitosanitar nəzarəti məntəqələri təşkil edilir.

 

[5] 28 yanvar 2009-cu il tarixli 14 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №01, maddə 34) ilə Fitosanitar nəzarəti məntəqələrinin yerləşdirilməsi və fəaliyyəti Qaydası"nın 4.2-ci bəndin əvvəlinə "öz səlahiyyətləri daxilində" sözləri əlavə edilmişdir və "tranzit" sözü çıxarılmışdır.

 

[6] 28 yanvar 2009-cu il tarixli 14 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №01, maddə 34) ilə Fitosanitar nəzarəti məntəqələrinin yerləşdirilməsi və fəaliyyəti Qaydası"nın 5.1-ci bənddə "sahəsində" sözündən sonra "(dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələrində istisna olmaqla)" sözləri əlavə edilmişdir.

 

[7] 28 yanvar 2009-cu il tarixli 14 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №01, maddə 34) ilə Fitosanitar nəzarəti məntəqələrinin yerləşdirilməsi və fəaliyyəti Qaydası"nın 5.2-ci bənddə "sərhədboyu" sözü "(dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələrində istisna olmaqla)" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[8] 28 yanvar 2009-cu il tarixli 14 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №01, maddə 34) ilə Fitosanitar nəzarəti məntəqələrinin yerləşdirilməsi və fəaliyyəti Qaydası"nın 5.3-cü bənd yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

5.3. Azərbaycan Respublikasına gətirilən və respublikadan aparılan karantin nəzarətində olan materiallara, o cümlədən baqajlarda, poçt bağlamalarında və sərnişinlərin əl yüklərində gətirilən bitki və bitkiçilik məhsullarına qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada fitosanitar karantin baxışı keçirmək və laboratoriya ekspertizası aparmaq;

 

[9] 28 yanvar 2009-cu il tarixli 14 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №01, maddə 34) ilə Fitosanitar nəzarəti məntəqələrinin yerləşdirilməsi və fəaliyyəti Qaydası"nın 5.5-ci bənddə "idxal və ixracına," sözlərindən sonra "təkrar ixracına," sözləri əlavə edilmişdir, "tranzit" sözü çıxarılmışdır və "dövriyyəsinə" sözündən sonra "idxal karantin icazəsi, təkrar ixracat fıtosanitar sertifikatı və ya" sözləri əlavə edilmişdir.

 

[10] 05 fevral 2015-ci il tarixli 29 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 15 fevral 2015-ci il, № 36) ilə “Fitosanitar nəzarəti məntəqələrinin yerləşdirilməsi və fəaliyyəti Qaydası”nın 6-cı hissəsində “müfəttişləri” sözü “nəzarəti xidməti” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[11] 28 yanvar 2009-cu il tarixli 14 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №01, maddə 34) ilə Fitosanitar nəzarəti məntəqələrinin yerləşdirilməsi və fəaliyyəti Qaydası"nın 15-ci bənddən "dövlət sərhədindən dövlətlərarası əlaqələrin həyata keçirildiyi müvafiq yerlərə uyğun" sözləri çıxarılmışdır.

 

[12] 10 oktyabr 2014-cü il tarixli 327 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 25 oktyabr 2014-cü il, № 232) ilə “Pestisidlərin, bioloji preparatların və aqrokimyəvi maddələrin uçot və hesabatının aparılması Qaydası”nın 4-cü hissəsinə üçüncü abzas əlavə edilmişdir və üçüncü on birinci abzaslar müvafiq olaraq dördüncü-on ikinci abzaslar hesab edilmişdir.

 

[13] 10 oktyabr 2014-cü il tarixli 327 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 25 oktyabr 2014-cü il, № 232) ilə “Pestisidlərin, bioloji preparatların və aqrokimyəvi maddələrin uçot və hesabatının aparılması Qaydası”nın 4-cü hissəsinin beşinci abzası yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

istehsalçının adı;

 

[14] 10 oktyabr 2014-cü il tarixli 327 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 25 oktyabr 2014-cü il, № 232) ilə “Pestisidlərin, bioloji preparatların və aqrokimyəvi maddələrin dövriyyəsinə dair vahid statistik hesabat formaları və təqdim edilməsi Qaydası”na əlavə - “Pestisidlərin, bioloji preparatların və aqrokimyəvi maddələrin dövriyyəsinə dair vahid hesabat forması”nda “mülkiyyət növü________” sətrindən sonra “lisenziyanın qeydiyyat nömrəsi və tarixi ___________” sətri əlavə edilmişdir.

 Copyright by DFNX, 2015
AZ 1106, Bakı şəhəri, N.Nərimanov küçəsi, 7a
(012) 562-87-60 (012) 562-82-45